Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Wegeners Vej

Opdateret 3/7-2018

 

Grundejerforeningen Wegeners Vejs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grundejerforeningen Wegeners Vej er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ole Toustrup
Adresse: Wegeners Vej 5
Mail:
Website: wegeners-vej.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler kun de nødvendige, almindelige personoplysninger om dig som led i foreningens medlemshåndtering.

Almindelige personoplysninger er: Navn, adresse, mail, betalingsoplysninger samt om ejendommen er udlejet.

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart fx firmaer til markedsføring, og alle data bliver slettet ved fraflytning fra foreningen, dog undtaget betalingsoplysninger, som skal gemmes i 5 år. 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig eller den, der har formidlet købet af din ejendom. Vi får ikke data fra andre kilder.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formålet med behandling af medlemsoplysninger er foreningens medlemshåndtering.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i.h.t. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af kontingent m.v.
  • Afholdelse af sociale arrangementer m.v.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med salg af din ejendom, videregiver vi oplysninger om kontingentforhold til ejendomsmægler eller ejendomshandler på anmodning fra denne.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine data i.h.t. opfyldelse af fortegnelsespligten, så de kun er tilgængelige for den til enhver tid værende bestyrelse.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

…oooOooo…