Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN WEGENERS VEJ

 

§1.

Navn og hjemsted

Grundejerforeningens navn er Wegeners Vej.

Dens hjemsted er 4300 Holbæk.

Retskredsen er Holbæk.

 

§2.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 23AB, Holbæk Markjorder.

Grundejerforeningen sørger bl.a. for vedligeholdelse af veje og stier samt grønne områder.

 

§3.

Medlemmer

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller af de i §2 nævnte matrikler har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen Wegeners Vej.

 

 

§4.

Forpligtelser

A.

Såfremt et medlem afhænder sin grund, skat dette omgående skriftligt meddeles bestyrelsen med købers navn og bopæl, ligesom sælger er pligtig til straks at berigtige evt. restancer.

B.

Den til enhver tid værende ejer af en parcel hæfter overfor foreningen for enhver forpligtelse.

Hvis et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen i mere end 2 måneder og ikke herefter, trods påkrav, berigtiger restancen indenfor 14 dage, går den til retslig inkasso.

C.

Der vil blive pålignet medlemmerne et årligt bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje og stier, fællesarealer og til foranstaltninger i øvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.

D.

Grundejerne er forpligtet til ikke at henlægge have affald og lignende mod vej eller skel til gene for andre grundejere.

Afbrænding af haveaffald og lignende må ikke finde sted, såfremt det er til gene for andre grundejere.

E.

Der er generelt forbud mod brugen af støjende redskaber i tidsrummet fra kl. 19.00 aften til kl. 9.00 formiddag.

I øvrigt henstilles, at grundejere tager et rimeligt hensyn til de omkringboende.

Ved støjende redskaber forstås f.eks.:

Plæneklippere med eller uden motor, el-havesakse, havefræsere og hobbymaskiner m.m.

 

§5.

Generalforsamling

A.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel med skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Dagsorden og det reviderede regnskab for foreningen skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

B.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være angivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle indkomne forslag skal senest 8 dag før generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

C.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst halvdelen af foreningens samlede antal medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsorden nægtes behandlet af den siddende bestyrelse.

D.

Kun Grundejerne har stemmeret.

På foreningens generalforsamling og møder har hver parcel en stemme.

Forslag vedtages ved simpelt stemmeflerhed på generalforsamlingen.

Enhver kan kræve skriftlig afstemning.

Der kan stemmes skriftligt ved fuldmagt attesteret af 2 vitterlighedsvidner. Ingen kan dog maksimalt repræsentere mere end to parceller foruden egen parcel.

De respektive ægtegæller kan gensidigt stemme for hinanden.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

E.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af bidrag for medlemmerne

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

9. Eventuelt

 

§6.

Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af ændringer i – eller tilføjelser til lovene kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor eller mindst 2/3 af stemmerne på to efter hinanden indenfor 40 dage afholdte generalforsamlinger stemmer for forslagene.

Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod servitutbestemmelser pålagt medlemmernes parceller, medmindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Alle vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

§7.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år. 3 medlemmer afgår på lige årstal, 2 medlemmer afgår på ulige årstal. Første gang ved lodtrækning.

Der kan kun indvælges 1 stemmeberettiget pr. parcel til bestyrelsen.

Genvalg af bestyrelsens medlemmer kan finde sted.

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen konstituerer sig selv – senest en måned efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen efter den i protokollen anførte rækkefølge.

Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder ved simpelt stemmeflerhed.

Intet medlem kan undslå sig indvalget i bestyrelsen, såfremt der er forløbet mere end 4 år siden afgang fra bestyrelsen.

 

§8.

Tegningsret

Foreningen tegnes af 3 af bestyrelsens medlemmer.

Til optagelse af lån og til køb eller salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke og dokumenter herom vil være at underskrive af den samlede bestyrelse.

 

§9.

Protokol

Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. For generalforsamlingsprotokollater tillige af den valgte dirigent.

 

§10.

Regnskab og revision

A.

Kasseren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisninger.

Indgået beløb skal indsættes på konto i bank, sparekasse eller girokonto med undtagelse af en beholdning på højest 5% af årskontingentet.

Der kan kun hæves på kontoen af kasseren i forbindelse med formanden.

Kasseren fører en autoriseret kassebog samt et medlemskartotek.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

B.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der skal gennemgå samtlige bilag samt afstemme bank, sparekasse eller girokonto.

C.

Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede.

Dog kan bestyrelsen bestemme, at udgifter for foreningens repræsentanter til faglige kongresser afholdes af foreningens midler.

 

§11.

Medlemmernes hæftelse og foreningens formue

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne med lige andele pr. parcel.

Formue må ikke oparbejdes ud over 1 års kontingent, med mindre pengene henlægges til et af generalforsamlingen vedtaget formål.